ขอเชิญถวายภัตตาหาร และฟังพระธรรมเทศนา

พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล

วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ห้องชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. ชั้น ๓ อาคาร ท.๑๐๒

กำหนดการ

๗.๔๕ น. - ถวายภัตตาหาร

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - แสดงพระธรรมเทศนา

* ขอเชิญร่วมทำบุญบรรพชา อุปสมบท ตามกำลังศรัทธา
หรือเป็นเจ้าภาพบรรพชา รูปละ ๑,๕๐๐ บาท อุปสมบท รูปละ ๕,๐๐๐ บาท
และทำบุญสร้างกำแพงวัด ความยาว ๓๕ กิโลเมตร
เพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า จำนวน ๑๐,๘๖๕ ไร่*

   
© ALLROUNDER