ระเบียบ สมาคม กฟผ.

ว่าด้วย ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. พ.ศ.๒๕๕๔

 

โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕(๑) ของข้อบังคับสมาคม กฟผ. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๓) นายกสมาคม กฟผ. ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกระเบียบสมาคม กฟผ. ว่าด้วย ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสมาคม กฟผ. ว่าด้วย ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. พ.ศ.๒๕๕๔ "

ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
    

 หมวด 1  ข้อกำหนดทั่วไป

"ชพศ." หมายความว่า ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.
"ชพศ." สาขา หมายความว่า ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.สาขา
"คพศ." หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.
"คพศ. สาขา" หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. สาขา

หมาด 2 วัตถุประสงค์
หมวด 3 คณะกรรมการบริหารงานชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.
หมวด 4 คณะกรรมการบริหารงานชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. สาขา
หมวด 5 การประชุม
หมวด 6 การบัญชีและการเงิน

บทเฉพาะกาล


เอกสาร ระเบียบสมาคม กฟผ. ว่าด้วย ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๕๔ คลิกที่นี่

   
© ALLROUNDER