ตลอดระยะเวลาเกือบ ๕๐ ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินภารกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ควบคู่ไปกับภารกิจผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย โดยได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลูกฝังแนวคิดหลักพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์การได้น้อมนำมาเป็นมงคลชีวิต และเป็นหลักดำเนินชีวิต ตามรอยผู้บริหารรุ่นบุกเบิกของ กฟผ. ที่ได้วางรากฐานเป็นแบบอย่างที่ดีไว้ให้กับสังคมไทย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และยกระดับจิตใจของบุคลากร กฟผ. ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนาในกาลต่อไป

ภารกิจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 • ทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์ไทย
 • ทำนุบำรุงศาสนสถาน ๑๘ แห่ง
 • ทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติ หลวงตามหาบัว
 • ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
 • จัดทำบุญใหญ่นิมนต์พระอริยสงฆ์สายวัดป่าทั่วประเทศ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 • เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำสัปดาห์ (ทุกวันจันทร์)
 • ให้การสนับสนุนพิธีสมโภชน์พุทธมณฑล
 • สมทบทุนสร้างตึกปัญญานันทภิกขุ
 • จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาประจำเดือน
 • ตั้งโรงทานในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 • ตักบาตรประจำสัปดาห์ (ทุกวันพฤหัสบดี)
 • ทอดกฐินประจำปี
 • จัดทำหนังสือเผยแผ่พระพุทธศาสนา

     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับสนองงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างใกล้ชิด ด้วยความจงรักภักดี และได้ยึดถือแนวพระราชดำริ โดยเฉพาะในเรื่องการทำนุบำรุงและจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ประดิษฐานมั่นคง เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์

     กฟผ. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ถวายงาน และเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในหลายโอกาส

board 6 1 board 6 2

board 6 3

   
© ALLROUNDER