กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคมของทุกปี เพื่อสมทบกองทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยบริจาคเงินสนับสนุนและเชิญชวนให้ผู้ปฏิบัติงาน กผ. และบริษัทในเครือ รวมทั้งชุมชนต่างๆ รอบ กฟผ. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูงอย่างลึกซึ้งแตกฉานจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง

     นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มุ่งสร้างความร่มเย็นในสังคม ด้วยการประดิษฐานหลักพุทธธรรมที่ถูกต้อง เป็นแกนผ่านการพัฒนาพระสงฆ์ไทยให้มีความรู้ในทางธรรม นำมาจรรโลงพระพุทธศานาให้เป็นหลักทางจิตใจ และความคิดของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

board 7

   
© ALLROUNDER