ความเป็นมาเกี่ยวกับชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. 

     ก่อตั้งครั้งแรกตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. ปี ๒๕๒๖ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๒๖ และในปี ๒๕๔๘ ปรับปรุงเป็นระเบียบ สมาคม กฟผ. ว่าด้วย ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. ระเบียบที่ใช้ปัจจุบัน เป็นระเบียบสมาคม กฟผ. ว่าด้วยชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. พ.ศ. ๒๕๕๔

     ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. มีการบริหารจัดการของชมรมฯ โดยมีผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานกรรมการบริหารงานชมรมฯ และกรรมการด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ  มีการกระจาย การบริหารงานชมรมฯ ด้วยคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ และกรรมการบริหารงานชมรมฯ  สาขาที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคที่หน่วยงานของ กฟผ.ตั้งอยู่ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด ๔ สาขา ได้แก่

     ๑. ชพศ. สาขาแม่เมาะ
     ๒. ชพศ. สาขาเขื่อนภูมิพล
     ๓. ชพศ. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ๔. ชพศ. สาขาภาคใต้

 

     อาทิ ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. สาขาภาคเหนือ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาขาภาคใต้  และสาขาเขื่อนภูมิพล  เป็นต้น

     การดำเนินงาน ในกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนภารกิจของ กฟผ. เพื่อให้พนักงานทุกคนที่สนใจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมศึกษา ธรรมปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ และการเผยแพร่ธรรมะแก่ผู้สนใจทั่วไป กิจกรรมสำคัญของชมรมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือการจัดพิมพ์หนังสือประวัติ และธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป นับเป็นศูนย์กลางหนังสือธรรมะเพื่อค้นคว้าความรู้ของผู้สนใจเป็นอย่างดี

     การนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สนใจของพนักงาน มาแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่สมาชิกทั้งพนักงาน และประชาชนที่สนใจ อยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

     ส่งเสริมให้พนักงานที่สนใจได้มีโอกาสสวดมนต์ และนั่งสมาธิภาวนาในเวลาว่าง หรือช่วงพักเที่ยง อันก่อให้เกิดจิตใจสงบและมีสมาธิ

     การทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์ ทุกวันพฤหัส ที่สำนักงานส่วนกลาง กฟผ. และที่สาขาภาคเหนือ (กฟผ.แม่เมาะ) รวมทั้งมีการ จัดกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และสนับสนุนจัดทำน้ำปานะของชมรมฯ เพื่อถวายแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนที่มาร่วมงานสำคัญๆ ในวัดต่างๆ การจัดกิจกรรมของชมรมพุทธศาสน์ กฟผ. ตระหนักถึงภารกิจของ กฟผ. ที่ว่า  ผลิตไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย และยังมุ่งมั่นการพัฒนาจิตของพนักงาน กฟผ. ทุกคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมประจำใจ โดยชมรมพุทธศาสน์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างรูปจำลอง พระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)เพื่อนำไปประดิษฐานตามหน่วยงานต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของ กฟผ. เพื่อเป็นศูนย์รวมที่เคารพนับถือ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพนักงาน และของประชาชนทั่วไป ที่เคารพศรัทธา ใช้เป็นที่พึ่งทางใจ เพื่อยึดมั่นในการทำงานให้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และวัฒนาธรรมที่ดีงามของ กฟผ. ดังที่พนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามค่านิยมที่ว่า

 

 

"รักองค์การ มุ่งงานเลิศ เทิดคุณธรรม"

   
© ALLROUNDER