วัตถุประสงค์ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.

 • เผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แพร่หลาย และเป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้อง
 • ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางพุทธศาสนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 • ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติธรรมแก่สมาชิกและผู้สนใจ
 • ส่งเสริมให้เกิดสามัคคีธรรมในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.

 • เผยแพร่ธรรมะให้แก่สมาชิกและผู้สนใจโดยการจัดเทศน์หรือปาฐกถธรรมตามโอกาสอันควร
 • เผยแพร่ธรรมะให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ โดยการจัดหาหนังสือหรือวารสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ให้สมาชิกได้ศึกษา
 • ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนใจ ได้มีการฝึกอบรมทางด้านสมาธิภาวนา
 • ส่งเสริมให้สมาชิกและผู้สนใจ ได้มีโอกาสไปคารวะครูบาอาจรย์และบำเพ็ญธรรมปฏิบัติ
 • เป็นศูนย์กลางให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยน ยืม หนังสือธรรมะอันมีคุณค่าระหว่างสมาชิกด้วยกัน
 • ชักชวนให้สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวาระอันสำคัญตามประเพณีนิยมของพุทธศานิกชน
 • เผยแพร่ธรรมะให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ โดยการจัดพิมพ์ หนังสือธรรมะที่น่าสนใจ

สัญลักษณ์ชมรมพุทธศาสน์ กฟผ.

LOGO 01

   
© ALLROUNDER