รายชื่อคณะกรรมการบริหารงาน

คำสั่ง สมาคม กฟผ. ที่ ๓/๒๕๖๒


 

ประธานกรรมการ

bod-2020-10-VIBOON

นายวิบูลย์  ฤกษ์ศิระทัย


รองประธานกรรมการ

 

นายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร

นายพัฒนา  แสงศรีโรจน์

 

นายบุญทวี  กังวานกิจ

นายธวัชชัย  จักรไพศาล

 

นายณัฐวุฒิ  แจ่มแจ้ง

นายเทพรัตน์  เทพพิทักษ์

 

นายเริงชัย  คงทอง

นายสุทธิชัย  จูประเสริฐพร

กรรมการ

 

นายบัณฑิต  อัมพรศรีสุภาพ

 

นายจรัญ  คำเงิน

 408166

นายพลศรี  สุวิศิษฏ์อาษา

ประธานกรรมการ คพศ.

สาขาภาคเหนือ

464546

นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ

ประธานฯ คพศ.

สาขาภาคใต้


 472441

นายพิพัทต์  คงสินทวี

ประธานฯ คพศ.

สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

399043

นายวีระศักดิ์  ศรีกาวี

ประธานฯ คพศ.

สาขาเขื่อนภูมิพล

   
© ALLROUNDER